KALENDARIUM
ROK SZKOLNY 2018 / 2019
Dzisiaj jest:


powrót do strony głównej... prezentacja
Licznik odwiedzin

NIE DAJ SIĘ KRZYWDZIĆ


czyli informacje ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
DZIAŁAJĄCEGO PRZY OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBNIU.


SZKOLNY KLUB WOLONTARIATUpowrót do strony głównej...

REGULAMIN  SZKOLNEGO  KOŁA  WOLONTARIATU
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM WŁ. ORKANA W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

Motto:
Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,
z jakim tej pomocy się udziela.

Jan Paweł II
 
 • I. Postanowienia ogólne
  1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
  2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.
  3. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
  4. Szkolny Koło  Wolontariatu jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.
 •   II. Struktura
  1. Szkolne  Koło Wolontariatu działa przy Samorządzie Uczniowskim.
  2. Członkami Klubu może być młodzież szkolna, która respektuje zasady Koła.
  3.Opiekunami Koła zostają: koordynator, pedagog szkolny i opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.
 •   III. Cele i sposoby działania
  1. Zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
  2. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
  3. Przygotowanie uczniów naszej szkoły do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
  4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
  5. Promocja idei wolontariatu w szkole.
  6. Koło Wolontariatu angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym.
  7. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Szkoła Podstawowa im. Wł. Orkana w Skomielnej Białej.
 • IV. Nagradzanie wolontariuszy
  1. Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco-podsumowujące, na   którym spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunami w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia za działalność wolontariacką.
  2.
   Formy nagradzania:
  • wyrażenie uznania słownego,
  • pochwała na forum szkoły,
  • umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji,
  • wręczanie listów pochwalnych i dyplomów.
  3. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.
 • V. Prawa wolontariusza
  1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
  2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole  i pomocy w domu oraz własnego odpoczynku
  3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu Szkolnego.
  4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o  wykonanej pracy.
  5. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku zrealizowanym   zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
  6. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.
 • VI. Obowiązki wolontariusza
  1.  Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.
  2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach Wolontariatu.
   3. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:
  • zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem
  • zasada troski o los słabszych
  • zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości
  • zasada świadomego i odpowiedniego reprezentowania szkoły.
 • VII. Działalność informacyjna
  1. Strona internetowa szkoły (zakładka „Wolontariat”).
  2. Plakaty okazjonalne na terenie szkoły.
    3. Szkolny Wolontariat obchodzi swoje święto 5 grudnia w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997r. To dowód uznania dla milionów ludzi, poświęcających swój cenny czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym.
REGULAMIN  SZKOLNEGO  KOŁA  WOLONTARIATU W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM WŁ. ORKANA W SKOMIELNEJ BIAŁEJ
DEKLARACJA WOLINTARIUSZA